เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ นำโดย ดร.ยุทธชัย ดำรงมณี ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดอบรม "AI เพื่อการศึกษา" และ "AI เพื่อการทำงาน" ให้กับคณะครูและบุคลากรไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้บุคลากรไทย ได้รับการพัฒนาในวิชาชีพด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี เปิดมุมมองและโลกทัศน์ในแบบต่างๆ เพื่อจะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียน และใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เก่ง ภูวนัย วรรณสอน ครีเอเตอร์ดิจิทัลชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดย คณะครูและบุคลากรไทยได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงและบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  ทั้งนี้ ทางโรงเรียนเชื่อว่าองค์ความรู้ใหม่เหล่านี้จะสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด ในการจัดการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางโรงเรียนและนักเรียนของเราต่อไป

On Saturday ,September 30, 2023 , Dr. Yuttachai Damrongmanee, the School Director, organized training sessions on 'AI for Education' and 'AI for Work' for Thai teachers and staff members at Chiang Mai International School. The goals were to improve possibilities for Thai professionals to advance professionally in the field of modern technology, to stay current with media and technology, and to broaden viewpoints in a variety of ways. This knowledge can then be applied to teaching and improving  student’s development while also advancing their own professional careers. Furthermore, the school had the honor of having Ajarn Keng, Puwanai Wannasorn, a famous digital educator in Thailand, as a trainer for this session. The Thai teachers and staff members learned through hands-on experience, and the atmosphere was filled with enjoyment. The school firmly believes that this newfound knowledge can be applied to further enhance teaching and work, ultimately benefiting our school and students in the future."

Thai Teachers Field trip 

During the October break, the Thai teachers and IAs had the opportunity to visit 2 significant historical sites in Thailand, which are Sukhothai Historical Park and Ayutthaya Historical Park. This educational excursion aimed to provide the Thai teachers and IAs with experiences and additional knowledge in Thai history and culture.


In addition to exploring these important historical sites, the Thai teachers and IAs also had the opportunity to visit Bangkok Patana International School, a renowned international school. This experience allowed us to gain insights into the educational system and teaching methods.


It was a great opportunity for the Thai teachers and IAs to gain new perspectives and bring back valuable experiences for our students.